Wallenbergsalen - Göteborg

REFERENSER

Nedan följer ett antal referenser från början av 1980-talet och framåt.

På angivna fastigheter i Göteborg har vi bl.a utfört projektering, utredningsarbeten, skadebedömningar, upprättat bygghandlingar, arbetsledning, dokumentering och relationshandlingar, drift av de olika entreprenaderna från start till mål och avlämnande till beställaren.

Exempel på uppdragsgivare är bl.a: Partille Kommun, Kullenbergs, Brf föreningar, Platzer, Granova, SBS, Gatukontoret i Göteborg, F.O Peterson, JM, Astor Bygg, Kjellbergs, NPL, Christer Harling, Fastighetskontoret / Kulturfastigheter i Göteborg, HIGAB, Thomas Sjögren AB, Transatlantic, Byggnadsstyrelsen, Poseidon, PEAB, m.fl.

Entreprenaderna har varit både nyproduktion och renovering.

De olika entreprenadarbetena har bestått av bl.a murning, blästring, fasadtvättning, lagning av stommar, tgg isolering och puts av fasader, total ned - bilning av bef. skadad puts och om - putsning, avfärgning, tillverkning av ny ornamenterad puts, prefabricering av ornamentik, lagning av balkonger.

Betr. Sjömanstornet.

I Göteborgs - mun även (lite felaktigt) kallat Kampanilen byggdes 1933. Med sin 5 m höga statyn Sjömanshustrun eller ”Kvinna vid havet” i toppen på tornet ville man välkomna eller vinka av sjöfarare in och ut ur hamnen. Även ett monument över alla de 690 sjömän som inte kom hem efter första världskriget.

Det murade tornet var behäftat med ett relativt vanligt misstag i dessa sammanhang. Bruket till murningen var i princip ett A-bruk d.v.s. ett väldigt cementrikt bruk som inte är eftergivligt eller ”elastiskt”. Detta medför att sprickor uppstår mellan fogbruk och teglets liggytor. Med inträngande fukt som följd. Stora fuktskador hade uppstått inne i tornet, som var tvunget att stängas av för allmänheten som annars kan besöka tornets utsiktsplats på 52 meters höjd.

Arbetsentreprenaden bestod i att byta 6000 st. tegelstenar som inköptes från tegelbruk i Danmark för att komma så nära befintliga tegelstenar som möjligt. 12 000 m (12 km) tegelfogar skars ur och omfogades. Putsade ytor på väggarna inne i tornet demonterades och omputsades.

Betr. Stora Teatern och Hotell Eggers

Stora Teatern, lite historia:
Byggdes 1856 till 1859. Budgeterades till c:a 100 000 riksdaler, men redan på denna tid kunde man inte (precis som i vår tid) budgetera så bra och bygget lär ha slutat på c:a 380 000 riksdaler. Ritat av ark. Malmberg. Byggnadsminnesförklarat 1973. Används fortfarande som konstnärlig scen.

Hotell Eggers, lite historia:
Började byggas i början på 1800-talet och har byggts om och till i flera omgångar. Från mitten på 1800-talet har byggnaden haft ungefär dagens utseende både interiört och exteriört. Järnvägshotell sedan 1859. Heter sedan 1894 Eggers efter sin dåvarande ägare familjen Eggers. Ett av Sveriges äldsta fortfarande fungerande storhotell.

Stora Teatern/Hotell Eggers
Båda byggnaderna har byggts ungefär under samma tid och byggnadssättet är mycket lika för dessa och många andra byggnader från denna tidsepok.

Husen byggdes som murade och putsade stenhus. Allt material var från början bestående av relativt poröst lertegel med hög sugförmåga, samt murbruk och putsbruk med kalk som bindemedel. Grundläggningen var oftast på denna tid sk rustbädd. Fasaderna var rikligt utsmyckad med listverk, kvaderputs och ornamentik.

De största felaktigheterna på båda byggnaderna var att man under 70 / 80 talen målningsbehandlat putsen med en tät plastfärg. Detta hade lett till stora och svåra skador på puts och även på bakomliggande murad stomme. Omfattande sättningar speciellt på Hotell Eggers påverkade givetvis skadebilden såsom även plåtarbetet som ej var tillfylles.

Viktiga detaljer för att kunna genomföra entreprenaderna var att bestämma befintlig status. Följande låg till grund för genomförandet:

- Dokumentering i bild och text
- Materialbestämning
- Utformning av ställningsbyggnation
- Inventering plåt och fönster
- Arbetsmetodik
- Kontroll under utförandet
- Information
- Uppföljning
- Avlämning

För båda husen bestämdes att man skulle bila ner all puts och även i vissa fall krävdes blästring. Stora och svåra skador måste åtgärdas på tegelstommen. Omfattande nytillverkning av ornamentik genom avgjutning. Putsningsarbetet var det svåraste som man kan tänka sig i fråga om omfattning och listdragning och tillverkning av kvaderputs. Avfärgning med KC färg.

Vår referenslista hittar ni här >>